Fotografická súťaž – Cassovia Foto 2016

Združenie košických fotografov K´91 pripravilo fotografickú súťaž Cassovia Foto 2016. Súťaž organizuje združenie pri príležitosti 25. výročia založenie klubu. Pozaní sú všetci, ktorí žijú na Slovensku bez rozdielu veku, rasy, pohlavia a národnosti.

0
4562
Súťaž K91 - ilustračná fotografia: pixabay.com, Alexas Fotos
Súťaž K91 - ilustračná fotografia: pixabay.com, Alexas Fotos

Cassovia foto je národná fotografická súťaž, organizovaná Združením košických fotografov K’91, ktorej sa môže zúčastniť každá osoba žijúca na území Slovenskej republiky.

Súťažné kategórie:
a/ architektúra (farebná a čierno-biela fotografia)
b/ voľná téma (farebná fotografia)
c/ voľná téma (čierno-biela fotografia)

Do každej kategórie môže autor zaslať maximálne 4 fotografické práce formátu 30 x 40 cm a odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, alebo štvorec minimálne 30 x 30 cm. Seriál (najmenej 3 fotografie) sa počítajú ako jedna fotografická práca.

Na rube fotografií musia byť uvedené tieto údaje:
-meno a priezvisko a adresa autora
-názov fotografie – pri seriáloch aj poradie fotografií
-súťažná kategória

K predloženým fotografickým prácam je potrebné priložiť vyplnený vstupný formulár, ktorý nájdete na stránke združenia www.k91.sk. Vstupný poplatok je 15,00 EUR na autora pre všetky tri kategórie.

Združenie košických fotografov K-91
Združenie košických fotografov K-91 existuje už 25 rokov.

Ocenenia
V každej kategórii budú udelené tri medaily súťaže: jedna zlatá , jedna strieborná a jedna bronzová medaila a tri čestné uznania. Taktiež bude udelená jedna cena-plaketa primátora mesta Košice a tiež jedna cena Zväzu slovenských fotografov.

Výstava ocenených a prijatých fotografických prác sa uskutoční vo Výstavnej sieni – Átrium Teologickej fakulty Košice, Havná č. 89, pričom k výstave bude vydaný tlačený katalóg, ktorý obdrží každý autor, ktorý uhradil vstupný poplatok.Fotografie je potrebné odoslať poštou najneskôr do 15.10. 2016 v pevnom obale (v ktorom budú fotografie aj vrátené autorom) na adresu:

Ing. Igor Šimko – Združenie košických fotografov K91
Krosnianska 21
040 22 Košice

Uzávierka: 15. 10. 2016
Porota: 29. a 30.10. 2016
Vrátenie fotografií: do 30. 03. 2017

Podrobnejšie informácie a celé znenie propozícií súťaže nájdete na stránke Združenia košických fotografov.