Neónové logo (Blender) (časť 1.)

0
2596

Tento tutoriál je zameraný na vytvorenie animácie loga, ktoré sa vypíše vo forme segmentov pomocou neónovej žiary. V prvej časti vytvoríme skokový pohyb objektu po segmentoch.

0. Ukážka

Výsledná animácia

1. Pomocná mriežka segmentov

Prvé čo urobíme bude pomocná mriežka, ktorá nám pomôže pri tvorbe segmentov.

Vytvoríme Plane (Add/Mesh/Plane)(nazveme ho mriežka). Nastavíme Scale x: 42, y: 16 v pravom paneli (klávesa N).

Nastavíme pohľad zhora (klávesa num7) a zmeníme perspektívu na ortografický pohľad (klávesa num5). Prepneme z objektového módu na editovací (klávesa Tab). Stlačíme Ctrl + R a nastavíme kolečkom na myške 42 stĺpcov (kurzor držíme pri hrane), kliknutím ľavého tlačidla potvrdíme

To isté urobíme pre 16 riadkov.

Pri počítaní nám pomôže globálna mriežka(v mojom prípade jedna čiara pripadá na dve čiary globálnej mriežky).

Pridáme dva materiály na objekt, druhý nastavíme na červenú farbu. Na lište pod oknom prepneme Face select mode, na označenie polygónov. Stlačíme klávesu C(circle). Zobrazí sa nám prerušovaný krúžok, ktorého veľkosť zmeníme otočením kolečka na myši. Ľavým tlačidlom označujeme polygóny a prostredným(stlačením kolečka) ich naspäť odznačíme. Alebo môžete na označenie použiť klávesu B (box)(postup je rovnaký). Označme teda polygóny podľa obrázka. Nakoniec vyberieme druhý materiál a stlačíme Assign – priradí červený materiál na vybrané polygóny.

2. Cesta žiary

Vrátime sa späť do objektového módu. Vytvoríme krivku Add/Curve/Bezier. Prepneme sa do editovacieho módu (Tab). Druhý bod vymažeme (X, Select).

Prvý bod nastavíme podľa obrázka (S – rozsah zaoblenia, R – otočenie). Presunieme ho na začiatok prvého segmentu. Pri presúvaní nám pomôže klávesa G a pre skokovú presnosť po mriežke pridržíme klávesu Ctrl.

Teraz použijeme Extrude – klávesa E na vytiahnutie čiary. Znovu pridržíme Ctrl pre vyššiu presnosť. Naťaháme čiary podľa obrázka.

3. Zadávanie kľučov – tvorba animácie

Vytvoríme Plane (nazveme ho žiara), zmenšíme ho(S 0.3). V záložke Object Constraints (obmedzenia objektu) pridáme nástroj Follow Path. Target nastavíme na BezierCurve. Zaškrtneme Fixed Position. Nastavíme Current Frame (aktuálny frame) na 1, pod Fixed position nastavímeOffset na 0, namieríme kurzor na Offset a stlačíme I (políčko s hodnotou by malo zožltnúť). Druhý spôsob pre to isté je stlačenie pravého tlačidla na myši nad hodnotou a výber z kontextového okna Insert KeyFrame.

Teraz keď už máme prvú hodnotu, nastavíme Current frame na 1001 a na Offset vložíme KeyFramenad hodnotou 1.

Prepneme rozloženie okien na typ Animation. Nastavíme Framy na 11001. V okne Graph Editor prispôsobíme pohľad lupou (Ctrl + držaniestlačeného kolečka na myške), označíme obidva body a stlačíme klávesu T. Z ponuky vyberieme typ Linear. Robíme to z dôvodu toho, aby počas presunu mala žiara rovnakú rýchlosť.

V tomto momente musíme vložiť keyframy na krajné hodnoty segmentov, pretože mimo segmentovú dráhu preskočíme. V okne Timelinenastavíme taký frame, pri ktorom žiara bude na okraji segmentu. Po nastavení vložíme Keyframe na Offset. Toto opakujeme pri každom začiatku a konci segmentu (34-krát).

Teraz zväčšíme okno Graph Editor (Ctrl + šípka hore) a označíme každý druhý bod (2x klávesa A na odznačenie všetkých bodov a potom vyberáme body s pridržaním klávesy Shift). Nakoniec premeníme typ bodov na Constant. Týmto dosiahneme preskočenie nepotrebných úsekov (medzi segmentami).

V tomto momente môžeme spustiť animáciu Alt+A alebo tlačidlo play v Timeline okne. Vidíme ako objekt žiara preskakuje zo segmentu na segment. Animácia je príliš pomalá preto označíme všetky body v Graph Editore. Pomocou klávesy S (Scale) a následne stlačením X (aby sa zmenšovalo len pozdĺž osi x) zmenšíme rozsah na 0,2 (kľudne to môžete napísať: S X 0.2 a nemusíte pri tom používať myš). Presunieme body stlačením klávesy G a X tak, aby prvý bod bol na prvom frame. Pre kontrolu môžeme znovu spustiť animáciu.

Teraz je potrebné skrátiť skoky medzi segmentami (konštantné úseky). Odznačíme všetky body (A), označíme posledné dva body(klávesou B – Box, C – Circle alebo Shift + pravé tl. myši) a presunieme ich tak, aby sme skrátili konštantnú čiaru na 1 frame. Označíme ďalšie dva body tak, aby zostali označené tie predošlé a znovu ich posunieme. Toto opakujeme. Po skrátení má animácia 133 framov.

Autor:  Ľubomír Ferenc