Photoshop CS6, alebo prvý pohľad do tretej dimenzie

0
2952

Článok, ktorý vznikol v spolupráci s časopisom PC REVUE prináša novinky ohľadne 3d objektov v najnovšej verzii Photoshopu CS6.

Pri vyslovení názvu Photoshop, si pravdepodobne drvivá väčšina z vás predstaví v prvom rade obľúbený grafický editor, určený pre široké masy uživateľov. S trúfalosťou možno tvrdiť, že využitie nachádza v celom spektre obyvateľstva, amatérskymi nadšencami na jednom konci začínajúc, profesionálnymi grafickými dizajnérmi a fotografmi na konci druhom končiac. Tí všímavejší z vás možno zaregistrovali, že jeho primárny účel je ukrytý aj v samotnom názve – fotografia, inak povedané bitmapový obrázok. Aj napriek tomu, že úprava, editácia, či vytváranie práve dvojrozmerných diel aj naďalej ostáva dominantným prvkom funkcií, ktoré tento unikátny program ponúka, vývojari zo spoločnosti Adobe nezaspali na vavrínoch a vytvorili náležitosti, umožňujúce odvážne prieniky na segmenty trhu vizuálnej tvorby, ktoré boli doteraz dominantou iných spoločností.

Tí z vás, ktorí už mali tú česť s tvorbou virtuálnych 3D objektov, ich pravdepodobne asociujú so známejšími editormi, ako 3D’s Max, Maya, Cinema 4D, či open sourcový Blender. Funkcionalitu tvorby trojrozmerných objektov obsahovali už aj predošlé verzie Photoshopu, ale kvôli pomernej náročnosti ostal tento doplnok zatlačený do úzadia. Spoločnosť Adobe sa pri tvorbe ich najnovšej verzie CS6, rozhodla zmeniť celý 3D editor od základov a poskytnúť tak záujemcom prístupnejšie uživateľské prostredie, jednoduchšie nastavenia, hlbšie možnosti a v neposlednom rade, rýchlejší a plynulejší chod. Pozrime sa ale už detailnejšie na túto vynovenú súčasť Photoshopu a skúsme spolu vytvoriť našu prvú 3D scénu.

…keď sú tri dimenzie lepšie ako dve

Aby sme mohli začať pracovať s 3D objektami, musíme sa najskôr pripraviť na to, že manipulácia s nimi je trochu odlišná od ostatných činností obsiahnutých vo Photoshope. Pridanie ďalšej dimenzie, ako aj pohodlné orientovanie sa v nej, si vyžaduje trochu cviku a spočiatku môže spôsobovať mnohým nemalé problémy. Netreba sa však báť, už po niekoľkých minútach sa vám ovládanie zaiste dostane „do krvi“ a s manipuláciou objektov nebudete mať žiaden problém.

Prvým cieľom, ktorý sa v tomto návode budeme snažiť dosiahnuť je vytvorenie jednoduchej kompozície. Ako úvodný krok si otvoríme v Photoshope obrázok, reprezentujúci pozadie – v tomto prípade sa bude jednať o statický 2D snímok, teda nič výnimočné oproti bežnej práci v tomto obľúbenom grafickom editore.

Prvým 3D objektom, ktorý výtvoríme bude jednoduchá kocka. Pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift + N, alebo kliknutím na tlačidlo Create New Layer si vytvoríme novú, zatiaľ prázdnu vrstvu, ktorá poslúži ako základ pre naše modelovanie. Kliknutím sa na ňu nastavíme a prostredníctvom menu 3D – New Mesh from Layer – Cube Warp vytvoríme prvú kocku. Keďže Photoshop je známy tým, že každá činnosť sa dá vykonať viacerými spôsobmi, možnou alternatívou je záložka 3D v pravej časti obrazovky, nad tabuľkou s vrstvami. Tu si ako zdroj zvolímeSelected Layer(s), možnosť Mesh From Preset, z výberového menu zaklikneme Cube Warp a potvrdíme tlačídlom Create. Po chvíli načítania sa nám otvorí náš trojrozmerný náhľad na scénu.

Prvý pohľad na predostreté prostredie môže niekoho vydesiť, ale žiaden strach, orientácia je naozaj veľmi jednoduchá. Ako už mnohí vedia, trojrozmerný objekto je tvorený troma osami – x, y, z. Vo väčšine 3D editorov sú pre lepší prehľad od seba farebne odlíšené a inak tomu nie je ani tu – červená x, modrá y a zelená z. Stlačením ľavého tlačidla myšky a pohybom do ľubovoľnej strany môžeme celú scénu rotovať, prípadne, kliknutím na náš objekt ho označíme (úspešnosť nám potvrdí jednak zmena farby a zároveň objavenie sa tzv. gizma, nazývaného aj bounding box – priesečníka troch spomenutých osí ) môžeme hýbať už priamo vytvorenou kockou. Ako na to? Pri bližšom pohľade (Alt + scrollovacie koliesko) môžeme vidiet, že gizmo sa skladá z viacerých častí. V úplnom strede nájdeme malú kocku – kliknutím, podržaním tlačidla a potiahnutím kurzoru hore, alebo dole môžeme meniť veľkosť celého objektu. Šípky osí, fungujúce na podobnom princípe sa skladajú z troch ovládateľných celkov:

– Malý kváder, situovaný najbližšie k stredu zmenšuje („splošťuje“) objekt po osi, ktorú aktuálne upravujeme.

– Mierne zakrivený kváder, tesne nad tým predchádzajúcim, nám umožňuje rotovať objekt, opäť však iba po osi, s ktorou práve manipulujeme

– Šípka na samom konci nám umožňnuje ťahať objekt do strán prislúchajúcich daným osiam

Kliknutím mimo tohto „gizma“ môžeme s objektom hýbať ľubovoľne, do ktorých strán sa nám zapáči. K tomuto nám poslúžia aj všeobecné ovládacie prvky, ktoré nájdeme hore na pracovnej lište: Rotate (rotovať), Roll (preklopiť), Drag (potiahnuť), Slide (posunúť) a Scale (zmeniť veľkosť).

Trochu pokročilejšie nastavenia

Po tom, ako sme si vysvetlili ako tretí priestor vlasne funguje, môžeme prejsť k trochu komplikovanejším nastaveniam. K nášmu pozadiu sme si vytvorili kocku, teraz na ňu postavíme fľašu s vínom a spojíme ich do spoločného objektu. Výtvoríme si preto novú vrstvu podľa už spomenutého postupu (Create New Layer), opäť si ho kliknutím označíme a tentokrát z ponuky 3D objektov zvolíme Wine Bottle, potvrdíme a po chvíľke načítania sa nám fľaša ukáže na pracovnej ploche. Stlačením klávesy Ctrla kliknutím na obe vrstvy s priestorovými objektami si ich označíme a následne cez menu 3D – Merge 3D Layers ich spojíme do jednej vrstvy. Na rozdiel od obyčajných, 2D vrstiev vo Photoshope, pri 3D objektoch ostáva aj napriek spojeniu editovateľný každý prvok zvlášť. Výhoda spočíva v tom, že v prípade potreby ich môžeme označiť všetky spolu, čo nám značne uľahčí ich presúvanie, či menenie rozmerov, vzhľadom na ich už definované vzájomné vzťahy. Jednoducho povedané, po ich naaranžovaní ich vieme presnunúť tak, aby nám neostali vysieť vo vzduchu.

V nasledujúcom kroku vložíme do scény text. Vytvoríme si opäť novú vrstvu, do ktorej pomocou nástroja Type Tool(T) napíšeme vybraný text. Postup pri prevedení textu do sveta troch rozmerov je trochu odlišný. S označenou vrstvou s textom si prostredníctvom menu 3D tentokrát zvolíme možnosť New 3D Extrusion from Selected Layer, čím po chvíľke trpezlivosti nápis dostane tretiu dimenziu. Následne s ním môžeme manipulovať – spájať, zväčšovať, či posúvať, rovnako ako ostatné už spomenuté 3D objekty.

Na záver si ešte v rýchlosti ukážeme, ako pridať povrch, resp. textúry vytvoreným objektom. Ak sa bližšie pozrieme na naše objektové vrstvy, môžeme si všímnúť, že obsahujú podskupinu Textures, s ešte podrobnejším delením podľa jednotlivých objektov. V našom konkrétnom prípade tú nájdeme Cube_Material (textúry kocky), Cork_Material (textúry korku a hrdla fľaše), Glass_Material (textúry skla) a Label_Material (textúry obalu fľaše). Skúsime ľubovoľnú z nich rozkliknúť dvojklikom myšky. Otvorí sa nám v novom okne ako jednoduchá Photoshopová vrstva. Otázka, ktorá sa derie na jazyk je asi: „čo s ňou?“, však? Odpoveď je jednoduchá: čokoľkvek do tejto vrsty vložíme, či už obrázok, text, alebo vlastnoručné výtvory štetcom, sa po uložení (Ctrl + S) prejaví priamo na našej 3D scéne.

Možností, ktoré ponúka 3D editácia v najnovšej verzii Photoshopu, je ešte neúrekom. Momentálne sa nám podarilo predstaviť iba najzákladnejšie možnosti, ktoré však aj napriek ich jednoduchosti neradno podceňovať. Hlbším skúmaním, prehliadaním a experimentovaním s 3D editorom môžete už v krátkej dobe dosiahnuť pozoruhodné výsledky. V prvom rade sa netreba zľaknúť na prvý pohľad neprehľadného menu a odvážne vykročiť po novej ceste, v ústrety tretiemu rozmeru, tak prirodzenému pre náš reálny svet.

Autor:  Anthraey